نفرات برتر آزمون97/03/04

ردیف نام نام خانوادگى رتبه  تراز  گروه آزمايشى
1 امير حسين استقامت 5 8266 چهارم رياضى
2 سيداميرعلى پورهاشمى اردكانى 9 8095 چهارم رياضى
3 ياسين شريف بيگى 107 7431 چهارم رياضى
4 عليرضا خيرانديش 125 7369 چهارم رياضى
5 محمدرضا دهقانپور فراشاه 228 7102 چهارم رياضى
6 سيدمحمد وزيرى بزرگ 292 6988 چهارم رياضى
7 محمدمهدى صادقيان 363 6894 چهارم رياضى
8 احمدطاها رنگين كمان 437 6813 چهارم رياضى
9 سهيل كاشى زاده 448 6799 چهارم رياضى
10 اميرحسين هاديان 474 6756 چهارم رياضى
11 سيدحسين ميرحسينى 487 6743 چهارم رياضى
12 اميررضا حاجى حسينى 513 6712 چهارم رياضى
13 محمدرضا ميرشمسى 558 6665 چهارم رياضى
14 معين شفيع نيا 593 6625 چهارم رياضى
15 مجتبى صفرى محمدآبادى 631 6588 چهارم رياضى
16 اميرحسين ميرجليلى 643 6581 چهارم رياضى
17 محمدسينا طرفدارى منشادى 673 6550 چهارم رياضى
18 على حيدرى بندرآبادى 694 6528 چهارم رياضى
19 على عبداللهى على بيك 762 6464 چهارم رياضى
20 محمدامين خبيرى 785 6446 چهارم رياضى
21 محمد هادى كشاورزى 873 6384 چهارم رياضى
22 محمدهادى خياطيان يزدى 956 6322 چهارم رياضى
23 عليرضا ساويز 1039 6265 چهارم رياضى
24 شايان صادقى نژاد 1067 6248 چهارم رياضى
25 محمد رحيمى 1136 6209 چهارم رياضى
           
1 مبين فلاح تفتى 121 7546 چهارم تجربى
2 احمدرضا گلشن 137 7509 چهارم تجربى
3 حميد زارع حسين آبادى 167 7468 چهارم تجربى
4 اميرمحمد غياثى نژاد 208 7415 چهارم تجربى
5 اميرحسين نيك نظر 302 7317 چهارم تجربى
6 محمدسجاد آسيابانى 411 7255 چهارم تجربى
7 محمدصادق ميرجليلى 413 7254 چهارم تجربى
8 امين سليمانى 545 7190 چهارم تجربى
9 محمدمهدى جعفرى پورهدش 693 7125 چهارم تجربى
10 عليرضا خضرى 1110 6972 چهارم تجربى
11 ابوالفضل كدوئى 1124 6968 چهارم تجربى
12 على رادمنش 1165 6956 چهارم تجربى
13 محمد زارع زاده مهريزى 1208 6945 چهارم تجربى
14 عليرضا پورمنصورى 1238 6936 چهارم تجربى
15 محمدرضا ساعت چى 1271 6927 چهارم تجربى
16 عليرضا شيخ نيا 1284 6924 چهارم تجربى
17 على حسن پور 1376 6901 چهارم تجربى
18 محمدمعين صراف يزد 1384 6899 چهارم تجربى
19 عليرضا دهقانى سانيج 1399 6897 چهارم تجربى
20 نيما شاكرى 1399 6897 چهارم تجربى
21 احمدرضا مفيضى 1465 6883 چهارم تجربى
22 على اوليائى 1501 6875 چهارم تجربى
23 مهدى طالبيان 1567 6861 چهارم تجربى
24 سيدمحمدماهان موسوى بيوكى 1617 6852 چهارم تجربى
25 مهرداد خالقى 1660 6842 چهارم تجربى
26 محمدمعين درخشان برجوئى 1691 6836 چهارم تجربى
27 سيداحمدرضا آيت اللهى 1736 6826 چهارم تجربى
28 عليرضا منيرى پورتفتى 1755 6823 چهارم تجربى
29 اميرحسين ميرجليلى 1948 6786 چهارم تجربى
30 محمدامين ذاكرى يزدى 1972 6782 چهارم تجربى
31 محمد رمضانى جلال آبادى 2006 6777 چهارم تجربى
32 سينا دهقان 2226 6736 چهارم تجربى
33 ابوالفضل جعفر زاده 2247 6731 چهارم تجربى
34 محمدمهدى جعفرى ندوشن 2260 6729 چهارم تجربى
35 محمدمصطفى نورآبادى 2505 6690 چهارم تجربى
36 محمد معنويت 2607 6674 چهارم تجربى
37 اميرعلى قزوينى بزاز 2628 6670 چهارم تجربى
38 على باغشاهى 2715 6660 چهارم تجربى
39 محمدحسين مديرى 2809 6645 چهارم تجربى
40 مهران خيرانديش 2824 6642 چهارم تجربى
41 اميررضا دهقانى تفتى 2852 6639 چهارم تجربى
42 سجاد نمازى 3353 6575 چهارم تجربى
43 محمدرضا مهدوى فر 3371 6572 چهارم تجربى
44 على شاه خواجه 3429 6564 چهارم تجربى
45 اميرحسين شايق 3563 6547 چهارم تجربى
46 رضا فاطمى 3708 6532 چهارم تجربى
47 محمد شفيعى دهنوى 3863 6513 چهارم تجربى
48 سيدشهاب ميروكيلى مهريزى 4008 6497 چهارم تجربى
49 عليرضا محمدى 4322 6464 چهارم تجربى
50 مهدى اشرف زاده 4433 6453 چهارم تجربى
51 عباس صبا 4622 6435 چهارم تجربى
52 مهدى يغمايى 4723 6424 چهارم تجربى
53 محمدحسين حيدرى بافقى 4736 6423 چهارم تجربى
54 معين باقرى پور 4858 6412 چهارم تجربى
55 محمدحسن فرهمند اسفندآبادى 4938 6405 چهارم تجربى
56 على اسدى پور 4964 6403 چهارم تجربى
57 محمدامين جعفرى 5074 6394 چهارم تجربى
58 اميرحسين رهيده 5088 6393 چهارم تجربى
59 اميرحسين كهدوئى 5331 6370 چهارم تجربى
60 عادل ملكى 5351 6368 چهارم تجربى
61 على ابراهيمى نسب 5487 6356 چهارم تجربى
62 صالح رحيمى بافقى 5546 6352 چهارم تجربى
63 على طايفى نصر آباد 5605 6347 چهارم تجربى
64 محمدفاضل اسمعيلى 5686 6340 چهارم تجربى
65 سيداميرمحمد وهابى 5686 6340 چهارم تجربى
66 آريا كرمى 5756 6334 چهارم تجربى
67 على زارع حسن آبادى 5836 6326 چهارم تجربى
68 مهدى آزادى حسين آباد 5942 6318 چهارم تجربى
69 على مظفرى 6446 6276 چهارم تجربى
70 عليرضا حكيمى 6513 6270 چهارم تجربى
71 محمدمعين على نژاد 6728 6252 چهارم تجربى
72 على زارع 6761 6250 چهارم تجربى
73 عرفان آرديان 6785 6248 چهارم تجربى
74 سپهر سرخى زاده 6967 6233 چهارم تجربى
75 على وكيل زارچى 7253 6209 چهارم تجربى
76 حسين جلالى 7253 6209 چهارم تجربى
77 محمدمسعود خدائى ميرانشاه 7293 6206 چهارم تجربى
78 امين زارع مهرجردى 7343 6201 چهارم تجربى
           
1 اميرحسين ميرعلى بيداخويدى 31 7537 چهارم انسانى
2 مرتضى جعفرى ندوشن 69 7283 چهارم انسانى
3 سيد على خاموشيان 81 7230 چهارم انسانى
4 محمد رعيتى بنادكوكى 113 7087 چهارم انسانى
5 فرشيد خاكباز 123 7030 چهارم انسانى
6 اميرحسين زارع بيدكى 209 6822 چهارم انسانى
7 محمدمهدى زارع بيدكى 246 6748 چهارم انسانى
8 مجتبى نعمتى فخرآباد 270 6711 چهارم انسانى
9 سيدعباس ميرجليلى 279 6692 چهارم انسانى
10 محمدرضا زارع زردينى 460 6446 چهارم انسانى
11 محمدحسين زارع 575 6322 چهارم انسانى
12 رضا دشت آبادى 590 6311 چهارم انسانى
13 محمد معين نورى ماجلان 673 6237 چهارم انسانى
14 ابوالفضل مزيدى شرف آبادى 704 6199 چهارم انسانى
15 محمد مرتضوى مهريزى 709 6196 چهارم انسانى
           
1 سعيد اولياء 59 6269 منحصرا زبان
گروه طراحی وب سایت وبی ها

ابراز های آموزشی کانون

برنامه راهبردی

هر دانش آموز در کانون دو نوع برنامه دارد برنامه راهبردی آزمون ها برنامه شخصی (دفتر برنامه ریزی)

کتاب های کانون

اولین گام برنامه ریزی ، انتخاب کتاب است منابع مطالعاتی، کتاب های برنامه ای و منابع دوران جمع بندی

خدمات الکترونیک

cd همراه کتاب cd , dvd بعد از آزمون برای آمادگی بیشتر برای آزمون بعدی کلاسور ارزیابی اینترنتی و آزمون آنلاین مبحثی (وب کارت)

کارنامه آزمون

کارنامه آزمون را در همان روز در یافت کنید امکان تخویل کارنامه به دو صورت حضوری و اینترنتی

وب کارت

دسترسی به خدمات الکترونیکی سایت کانون با فعال سازی وب کارت امکان پذیر می باشد

سازمان های طرف قرارداد با کانون

بنیادشهیدانقلاب اسلامی
- آموزش وپرورش
- وزارت ارشاد
- بنیادمسکن(کنکوری رایگان از کل خدمات)
- خانه کارگر
- سازمان زندانها
- وزارت تعاون
- وزارت کشور
- صداوسیما
- بانک ملت
- هلال احمر
- بانک تجارت
- منابع انسانی مجلس شورای اسلامی
- بانک ملی
- سازمان تعزیرات حکومتی
- جهادکشاورزی
- سازمان بنادر و دریانوردی

گالری تصاویر

افتخار آفرینان کانون

عکس رتبه های یک رقمی و رتبه های زیر 1000 کانون

تیزهوشان و نمونه دولتی

عکس دانش آموزان پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یزد

جشن ها

جشن رتبه های برتر کانون یزد پسران

Kanoon-Yazd-Boy